Daily Archives: 29 April 2017

Okinawan language souvenir

The following bits and pieces of Okinawan language are on a souvenir banner my brother picked up there in 1975. I’ve romanized the katakana used to write the Okinawan pronunciations and included the Japanese glosses on the banner in parentheses, while adding Japanese pronunciations for the numbers in square brackets.

Numerals
1 teichi [= hitotsu]
2 taachi [= futatsu]
3 miichi [= mitsu]
4 yuuchi [= yotsu]
5 ichichi [= itsutsu]
6 muuchi [= mutsu]
7 nanachi [= nanatsu]
8 yaachi [= yatsu]
9 kukunuchi [= kokonotsu]
10 tou [= tou]

Polite expressions
chuuganabira (= konnichi wa) ‘good day’
chiyaabira (= gomen kudasai) ‘sorry to bother’
imisoore (= ohairi kudasai) ‘please come in’
niheedeebiru(= arigatou gozaimasu) ‘thank you’
usagaimisoore (= omeshi agarinasai) ‘please eat’
ii tenchi (= ii otenki) ‘nice weather’
yukuimisoore (= oyasuminasai) ‘good night’
uyuee (= oiwai) ‘congratulations’

Qualities
ichuunasan (= isogashii) ‘busy’
achisan (= atsui) ‘hot’
hiisan (= samui) ‘cold’
inchiyasan (= mijikai) ‘short’
magii (= ookii) ‘big’
gumaa (= chiisai) ‘little’
funtou (= honto) ‘true, truth’
yugushi (= uso) ‘false, lie’

Verbs
warain (= warau) ‘laugh’
nachiyun (= naku) ‘cry’
kamuin (= taberu) ‘eat’
kachiyun (= katsu) ‘win’
kooyun (= kau) ‘buy’
chichiyun (= kiku) ‘hear’

People
taarii (= otousan) ‘father’
anmaa (= okaasan) ‘mother’
utuu (= otto) ‘husband’
tuji (= tsuma) ‘wife’
chiurakagii (= bijin) ‘beauty’
sato (= kare) ‘him’
nzo (= kanojo) ‘her’
ikiganguwa (= otokonoko) ‘son’
inagunguwa (= onnanoko) ‘daughter’
mooya (= maiko, buki) ‘apprentice geisha’
miiyumi (= hanayome) ‘bride’
umuyaaguwa (= koibito) ‘lover’

Joys
niibichi (= kekkon) ‘wedding’
ashibi (= omatsuri) ‘festival’
saki (= sake) ‘liquor’

Leave a comment

Filed under Japan, language